Licznik odwiedzin
98327


od dnia 28.02.2018

Pogoda


Dziewiętnasta Niedziela Zwykła

Jezus chodzi po jeziorze


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich:
Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
A On rzekł:
Przyjdź
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:
Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».Aktualizacja
Koronawirus SARS-CoV-2 - czerwona strefaKoronawirus SARS-CoV-2 - czerwona strefaOsiemnasta Niedziela Zwykła

Cudowne rozmnożenie chleba


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».
Lecz Jezus im odpowiedział:
Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb»
On rzekł:
Przynieście Mi je tutaj
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.Siedemnasta Niedziela Zwykła

Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.Szesnasta Niedziela Zwykła

Przypowieść o chwaście wśród zboża


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”
A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”Piętnasta Niedziela Zwykła

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha!Czternasta Niedziela Zwykła

Jezus cichy i pokornego serca


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkieTrzynasta Niedziela Zwykła

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów:
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrodyDwunasta Niedziela Zwykła

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów:
Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebieJedenasta Niedziela Zwykła

Rozesłanie Dwunastu


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów:
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania:
Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcieUroczystość Najświętszej Trójcy

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna BożegoNiedziela Zesłania Ducha świętego


Strumienie wody żywej


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donołnym głosem:
Jełli ktoł jest spragniony, a wierzy we Mnie â__ niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłynę z jego wnętrza
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymaę wierzęcy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Liturgia Niedzieli na kanale YOUTUBE w internecie godz. 11.00

https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywaę wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skołczenia śćwiataPiąta Niedziela Wielkanocna

Liturgia Niedzieli na kanale YOUTUBE w internecie godz. 11.00

https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywaę moje przykazania. Ja zaść będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze _ Ducha Prawdy, którego śćwiat przyjąę nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a śćwiat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyę będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaść Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebiePiąta Niedziela Wielkanocna

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkał wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotowaę wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyśćcie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę
Odezwał się do Niego Tomasz: _Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znaę drogę?_
Odpowiedział mu Jezus:
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyśćcie Mnie poznali, znalibyśćcie i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliśćcie
Rzekł do Niego Filip: _Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy_.
Odpowiedział mu Jezus:
Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeść? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: _Pokaż nam Ojca_? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaść nie _ wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do OjcaLiturgia Niedzieli na kanale YOUTUBE w internecie godz. 9.00 i 11.00

https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Niedziela Dobrego Pasterza

Jezus jest bramą owiec


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaść postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekaę od niego, bo nie znają głosu obcych
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktość wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony _ wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijaę i niszczyę. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitośćciLiturgia Niedzieli na kanale YOUTUBE w internecie godz. 11.00

https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Trzecia Niedziela Wielkanocna

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba


Słowa Ewangelii według Świętego łukasza
W pierwszy dzieł tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaść ich zapytał:
Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?
Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: _Ty jesteść chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało_.
Zapytał ich:
Cóż takiego?
Odpowiedzieli Mu: _To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śćmierę i ukrzyżowali. A my spodziewaliśćmy się, że On właśćnie miał wyzwolię Izraela. Ale po tym wszystkim dziść już trzeci dzieł, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli_.
Na to On rzekł do nich:
O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieę, aby wejść do swej chwały?
I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: _Został z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzieł się już nachylił_. Wszedł więc, aby zostaę wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławiełstwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: _Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśćniał?
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: _Pan rzeczywiśćcie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi_. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.Niedziela Miłosierdzia Bożego

Liturgia Niedzieli na kanale YOUTUBE w internecie godz. 15.00

https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choę drzwi były zamknięte z obawy przed Ĺ»ydami, przyszedł Jezus, stanął pośćrodku i rzekł do nich:
Pokój wam!
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich:
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuśćcicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: _Widzieliśćmy Pana!_
Ale on rzekł do nich: _Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śćladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę_.
A po ośćmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choę drzwi były zamknięte, stanął pośćrodku i rzekł: _Pokój wam!_ Następnie rzekł do Tomasza:
Podnieść tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieść rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: _Pan mój i Bóg mój!_
Powiedział mu Jezus:
Uwierzyłeść dlatego, że Mnie ujrzałeść? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaść zapisano, abyśćcie wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyśćcie wierząc, mieli życie w imię Jego.Chrustus prawdziwie zmartwychwstał - Alleluja

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamieł odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeł i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeł wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do śćrodka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeł, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstaę z martwych.Niedziela 12 kwietnia 2020 r.

Liturgia Niedzieli Wielkanocnej

https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Poniedziałek 06 kwietnia 2020 r.

Zakaz przemieszczaniaNiedziela 05 kwietnia 2020 r.

Transmisja Mszy _więtej

W ko_ciele parafialnym w Czarnożyłach zostanę odprawione Msze Święte bez udziału wiernych
Aby wspólnie modlię się zapraszamy na kanał Parafii Czarnożly Youtube.com
Transmisja rozpocznie się o godzinie 11.00 Link bezpośćredni do kanału na youtube.com
https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Niedziela 05 kwietnia 2020 r.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im:
Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną ośćlicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktość cość mówił, powiecie: _Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśćle_
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: _Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu ośćlicy_. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili ośćlicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaść ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośćno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pałskie!
Hosanna na wysokośćciach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: _Kto to jest?_ A tłumy odpowiadały: _To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei_.Niedziela 29 marzec 2020 r.

Transmisja Mszy Świętej

W kośćciele parafialnym w Czarnożyłach zostaną odprawione Msze Święte bez udziału wiernych
Aby wspólnie modlię się zapraszamy na kanał Parafii Czarnożly Youtube.com
Transmisja rozpocznie się o godzinie 11.00 Link bezpośćredni do kanału na youtube.com
https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA?view_as=subscriber&fbclid=IwAR05VQEQjOR7sj-x_MDSdWx3DkI0FPJ5HSpLrtiohpiZNkbXawOzawvrDaM

Módlmy się o zaprzestanie rozprzestrzeniania się koronawirusaCzwarta Niedziela Wielkiego Postu

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia


Słowa Ewangelii według śćwiętego Jana
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śćliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego:
Idź, obmyj się w sadzawce Siloam co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: _Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?_ Jedni twierdzili: _Tak, to jest ten_, a inni przeczyli: _Nie, jest tylko do tamtego podobny_. On zaść mówił: _To ja jestem_.
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: _Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę_.
Niektórzy więc spośćród faryzeuszów rzekli: _Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu_. Inni powiedzieli: _Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynię takie znaki?_ I powstał wśćród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: _A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?_ Odpowiedział: _To prorok_.
Rzekli mu w odpowiedzi: _Cały urodziłeść się w grzechach, a nas pouczasz?_ I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego:
Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?
On odpowiedział: _A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?_
Rzekł do niego Jezus:
Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie
On zaść odpowiedział:
_Wierzę, Panie!_ i oddał Mu pokłon.Rekolekcje Wielkopostne 2020 r.Spowiedź ŚwiętaMsze Święte Niedziela 15-03-2020 r.DyspensaKoronawirus


W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, informujemy, że wszystkie spotkania w dniach od 11.03.2020- do 25.03. 2020 z racji kwarantanny odwołane.
Zmianie uległ też program Rekolekcji Wielkopostnych


Święto KobietDruga Niedziela Wielkiego Postu

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga


Słowa Ewangelii według śćwiętego Mateusza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśćniała jak słołce, odzienie zaść stało się białe jak śćwiatło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
Panie, dobrze, że tu jesteśćmy; jeśćli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok śćwietlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
JTo jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł:
Wstałcie, nie lękajcie się!
Gdy podnieśćli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc:
Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstaniePierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przez czterdzieśćci dni pośćci i jest kuszony


Słowa Ewangelii według śćwiętego Mateusza
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pośćcił już czterdzieśćci dni i czterdzieśćci nocy, poczuł w kołcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: _Jeśćli jesteść Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem_.
Lecz On mu odparł: Napisane jest: _Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych_
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika śćwiątyni i rzekł Mu:
Jeśćli jesteść Synem Bożym, rzuę się w dół, napisane jest bowiem: _Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosię cię będą, byść przypadkiem nie uraził swej nogi o kamieł_
Odrzekł mu Jezus:
Ale napisane jest także: _Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego_
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa śćwiata oraz ich przepych i rzekł do Niego:
Dam Ci to wszystko, jeśćli upadniesz i oddasz mi pokłon
Na to odrzekł mu Jezus:
Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: _Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyę będziesz_
Wtedy opuśćcił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.Siódma niedziela zwykła

Przykazanie miłośćci nieprzyjaciół


Słowa Ewangelii według śćwiętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Słyszeliśćcie, że powiedziano: _Oko za oko i ząb za ząb_. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśćli cię ktość uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawowaę się z tobą i wziąę twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktość, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyę od ciebie.
Słyszeliśćcie, że powiedziano: _Będziesz miłował swego bliźniego_, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześćladują, abyśćcie się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słołce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśćli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieę będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśćli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieskiSzósta niedziela zwykła

Wymagania Nowego Przymierza


Słowa Ewangelii według śćwiętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeśćli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśćmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliśćcie, że powiedziano przodkom: _Nie zabijaj_; a kto by się dopuśćcił zabójstwa, podlega sądowi.
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliśćcie, że powiedziano: _Nie cudzołóż_.
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuśćcił z nią cudzołóstwa.
Słyszeliśćcie również, że powiedziano przodkom: _Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi_.
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi_Piąta niedziela zwykła

Wy jesteśćcie śćwiatłem śćwiata


Słowa Ewangelii według śćwiętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Wy jesteśćcie solą ziemi. Lecz jeśćli sól utraci swój smak, czymże ją posolię? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi
Wy jesteśćcie śćwiatłem śćwiata. Nie może się ukryę miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na śćwieczniku, aby śćwieciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze śćwiatło jaśćnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebieŚwięto ofiarowania Pałskiego

Ofiarowanie Jezusa w śćwiątyni


Słowa Ewangelii według śćwiętego łukasza
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśćli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawię Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pałskim:
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie pośćwięcone Panu
Mieli również złożyę w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pałskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śćmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pałskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do śćwiątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpię z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreść przygotował wobec wszystkich narodów:
śćwiatło na ośćwiecenie pogan
i chwałę ludu Twego, IzraelaZaproszenie na Mszę Św. w intecji zmarłych pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej w WieluniuTrzecia Niedziela zwykła.

Niedziela Słowa Bożego


z Listu Apostolskiego w formie motu proprio Ojca Świętego Franciszka _APERUIT ILLIS_
Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywaę tę Niedzielę jako dzieł uroczysty. Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizowaę Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnię głoszenie słowa oraz przystosowaę homilie tak, by podkreśćlię cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Biskupi będą mogli w tę Niedzielę udzielaę urzędu Lektoratu lub też powierzaę podobną mu posługę, aby przywołaę ważność głoszenia Słowa Bożego w Liturgii. [_]W ten sam sposób proboszczowie będą mogli znaleźę odpowiednią formę ku temu, by wręczyę Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazaę ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina.Druga Niedziela zwykła

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech śćwiata


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł:
Oto Baranek Boży, który gładzi grzech śćwiata.
To jest Ten, o którym powiedziałem: _Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnośćcią, gdyż był wcześćniej ode mnie_.
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcię wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi

Jan dał takie śćwiadectwo:
Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie:
_Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym_.
Ja to ujrzałem i daję śćwiadectwo, że On jest Synem BożymŚwięto Chrztu Pałskiego

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąę od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:
To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?
Jezus mu odpowiedział:
Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnię wszystko, co sprawiedliwe Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił:
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanieOrszak Trzech Króli w CzarnożyłachDruga Niedziela po Narodzeniu Pałskim

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było śćwiatłośćcią ludzi, a śćwiatłość w ciemnośćci śćwieci i ciemność jej nie ogarnęła.
Była śćwiatłość prawdziwa, która ośćwieca każdego człowieka, gdy na śćwiat przychodzi.
Na śćwiecie było Słowo, a śćwiat stał się przez Nie, lecz śćwiat Go nie poznał. Przyszło do swojej własnośćci, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dzieęmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego _ którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśćród nas. I oglądaliśćmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.Archiwum - 2019 r.
Archiwum - 2018 r.
Copyright by notoron® Webmaster