Licznik odwiedzin
94795


od dnia 28.02.2018

Pogoda


Niedziela 5 lipca 2020 r.

Jezus cichy i pokornego serca


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie


Niedziela 28 czerwca 2020 r.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów:
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody


Niedziela 14 czerwca 2020 r.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów:
Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie


Niedziela 14 czerwca 2020 r.

Rozesłanie Dwunastu


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów:
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania:
Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie


Niedziela 7 czerwca 2020 r.

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zgin±ł, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego


Niedziela 31 maja 2020 r.

Strumienie wody Żywej


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu łwięta Namiotów Jezus wstał i zawołał donołnym głosem:
Jełli ktoł jest spragniony, a wierzy we Mnie â__ niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody Żywej popłynę z jego wnętrza
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymaę wierzęcy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, poniewaŻ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.


Niedziela 24 maja 2020 r.

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. IdÄ˝cie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywaę wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŻ do skołczenia świata


Niedziela 17 maja 2020 r.

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
JeŻeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywaę moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze _ Ducha Prawdy, którego świat przyjąę nie moŻe, poniewaŻ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, poniewaŻ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie juŻ Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; poniewaŻ Ja Żyję, i wy Żyę będziecie. W owym dniu poznacie, Że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a równieŻ Ja będę go miłował i objawię mu siebie


Niedziela 10 maja 2020 r.

Ja jestem drogą i prawdą, i Życiem


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Niech się nie trwoŻy serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkał wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecieŻ przygotowaę wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę
Odezwał się do Niego Tomasz: _Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc moŻemy znaę drogę?_
Odpowiedział mu Jezus:
Ja jestem drogą i prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz juŻ Go znacie i zobaczyliście
Rzekł do Niego Filip: _Panie, pokaŻ nam Ojca, a to nam wystarczy_.
Odpowiedział mu Jezus:
Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi takŻe i Ojca. Dlaczego więc mówisz: _PokaŻ nam Ojca_? Czy nie wierzysz, Że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, Że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. JeŻeli zaś nie _ wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie takŻe dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca


Niedziela 3 maja 2020 r.

Jezus jest bramą owiec


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odÄ˝wierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, poniewaŻ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekaę od niego, bo nie znają głosu obcych
Tę przypowieśę opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. JeŻeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony _ wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraśę, zabijaę i niszczyę. Ja przyszedłem po to, aby owce miały Życie, i miały je w obfitości


Niedziela 26 kwietnia 2020 r.

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba


Słowa Ewangelii według Świętego łukasza
W pierwszy dzieł tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześędziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliŻył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak Że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał:
CóŻ to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?
Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: _Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało_.
Zapytał ich:
CóŻ takiego?
Odpowiedzieli Mu: _To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potęŻnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierę i ukrzyŻowali. A my spodziewaliśmy się, Że On właśnie miał wyzwolię Izraela. Ale po tym wszystkim dziś juŻ trzeci dzieł, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, Że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iŻ On Żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli_.
Na to On rzekł do nich:
O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! CzyŻ Mesjasz nie miał tego cierpieę, aby wejśę do swej chwały?
I zaczynając od MojŻesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliŻyli się do wsi, do której zdąŻali, a On okazywał, jakby miał iśę dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: _Został z nami, gdyŻ ma się ku wieczorowi i dzieł się juŻ nachylił_. Wszedł więc, aby zostaę wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławiełstwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: _Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: _Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi_. Oni równieŻ opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.


Niedziela 19 kwietnia 2020 r.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choę drzwi były zamknięte z obawy przed Ĺ»ydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
Pokój wam!
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich:
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
WeÄ˝mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: _Widzieliśmy Pana!_
Ale on rzekł do nich: _JeŻeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoÄ˝dzi i nie włoŻę palca mego w miejsce gwoÄ˝dzi, i ręki mojej nie włoŻę w bok Jego, nie uwierzę_.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choę drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: _Pokój wam!_ Następnie rzekł do Tomasza:
Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóŻ w mój bok, i nie bądÄ˝ niedowiarkiem, lecz wierzącym.
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: _Pan mój i Bóg mój!_
Powiedział mu Jezus:
Uwierzyłeś dlatego, Że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, Że Jezus jest Mesjaszem, Synem BoŻym, i abyście wierząc, mieli Życie w imię Jego.


Chrustus prawdziwie zmartwychwstał - Alleluja

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamieł odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go połoŻono
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeł i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeł wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leŻące płótna, jednakŻe nie wszedł do środka.
Nadszedł potem takŻe Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leŻące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leŻącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza takŻe i ów drugi uczeł, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, Że On ma powstaę z martwych.


Niedziela 12 kwietnia 2020 r.

Liturgia Niedzieli Wielkanocnej

https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Poniedziałek 06 kwietnia 2020 r.

Zakaz przemieszczaniaNiedziela 05 kwietnia 2020 r.

Transmisja Mszy _więtej

W ko_ciele parafialnym w CzarnoŻyłach zostaną odprawione Msze Święte bez udziału wiernych
Aby wspólnie modlię się zapraszamy na kanał Parafii CzarnoŻly Youtube.com
Transmisja rozpocznie się o godzinie 11.00 Link bezpośredni do kanału na youtube.com
https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA

Niedziela 05 kwietnia 2020 r.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy się zbliŻyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im:
IdÄ˝cie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej Ä˝rebię. OdwiąŻcie je i przyprowadÄ˝cie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: _Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle_
A stało się to, Żeby się spełniło słowo Proroka: _Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, Ä˝rebięciu oślicy_. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i Ä˝rebię i połoŻyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pałskie!
Hosanna na wysokościach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: _Kto to jest?_ A tłumy odpowiadały: _To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei_.


Niedziela 29 marzec 2020 r.

Transmisja Mszy Świętej

W kościele parafialnym w CzarnoŻyłach zostaną odprawione Msze Święte bez udziału wiernych
Aby wspólnie modlię się zapraszamy na kanał Parafii CzarnoŻly Youtube.com
Transmisja rozpocznie się o godzinie 11.00 Link bezpośredni do kanału na youtube.com
https://www.youtube.com/channel/UC2409KhbP5sgWxvrB_6mtbA?view_as=subscriber&fbclid=IwAR05VQEQjOR7sj-x_MDSdWx3DkI0FPJ5HSpLrtiohpiZNkbXawOzawvrDaM

Niedziela 22 marzec 2020 r.

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia


Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałoŻył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego:
IdÄ˝, obmyj się w sadzawce Siloam co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako Żebraka, mówili: _CzyŻ to nie jest ten, który siedzi i Żebrze?_ Jedni twierdzili: _Tak, to jest ten_, a inni przeczyli: _Nie, jest tylko do tamtego podobny_. On zaś mówił: _To ja jestem_.
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: _PołoŻył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę_.
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: _Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu_. Inni powiedzieli: _Ale w jaki sposób człowiek grzeszny moŻe czynię takie znaki?_ I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: _A ty, co o Nim mówisz, jako Że ci otworzył oczy?_ Odpowiedział: _To prorok_.
Rzekli mu w odpowiedzi: _Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?_ I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, Że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego:
Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?
On odpowiedział: _A któŻ to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?_
Rzekł do niego Jezus:
Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie
On zaś odpowiedział:
_Wierzę, Panie!_ i oddał Mu pokłon.


Niedziela 15 marzec 2020 r.

Jezus Ä˝ródłem wody tryskającym ku Życiu wiecznemu


Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus przybył do miasta samarytałskiego zwanego Sychar, w pobliŻu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam Ä˝ródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy Ä˝ródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąę wody. Jezus rzekł do niej:
Daj Mi pię!
Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupię Żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka:
JakŻeŻ Ty, będąc Ĺ»ydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napię?
Ĺ»ydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.
Jezus odpowiedział jej na to:
O, gdybyś znała dar BoŻy i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: _Daj Mi się napię_, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody Żywej
Powiedziała do Niego kobieta:
Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. SkądŻe więc weÄ˝miesz wody Żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: KaŻdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim Ä˝ródłem tryskającym ku Życiu wiecznemu
Rzekła do Niego kobieta:
Panie, daj mi tej wody, abym juŻ nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpaę. Widzę, Że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześę Bogu na tej górze, a wy mówicie, Że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie naleŻy czcię Boga
Odpowiedział jej Jezus:
Wierz Mi, kobieto, Że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, poniewaŻ zbawienie bierze początek od Ĺ»ydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet juŻ jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawaę cześę Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześę w Duchu i prawdzie
Rzekła do Niego kobieta:
Wiem, Że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko
Powiedział do niej Jezus:
Jestem nim Ja, który z tobą mówię
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyę dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: _Wierzymy juŻ nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, Że On prawdziwie jest Zbawicielem świata_.


Niedziela 08 marzec 2020 r.

Czystośę duszy zapewnia oglądanie chwały Boga


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słołce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im MojŻesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
Panie, dobrze, Że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla MojŻesza i jeden dla Eliasza
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliŻył się do nich, dotknął ich i rzekł:
Wstałcie, nie lękajcie się!
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc:
Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aŻ Syn Człowieczy zmartwychwstanie


Niedziela 01 marzec 2020 r.

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł juŻ czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w kołcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: _Jeśli jesteś Synem BoŻym, powiedz, Żeby te kamienie stały się chlebem_.
Lecz On mu odparł: Napisane jest: _Nie samym chlebem Żyje człowiek, ale kaŻdym słowem, które pochodzi z ust BoŻych_
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie naroŻnika świątyni i rzekł Mu:
Jeśli jesteś Synem BoŻym, rzuę się w dół, napisane jest bowiem: _Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosię cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamieł_
Odrzekł mu Jezus:
Ale napisane jest takŻe: _Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego_
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego:
Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon
Na to odrzekł mu Jezus:
IdÄ˝ precz, szatanie! Jest bowiem napisane: _Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu słuŻyę będziesz_
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.


Niedziela 23 luty 2020 r.

Przykazanie miłości nieprzyjaciół


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Słyszeliście, Że powiedziano: _Oko za oko i ząb za ząb_. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawowaę się z tobą i wziąę twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, Żeby iśę z nim tysiąc kroków, idÄ˝ dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce poŻyczyę od ciebie.
Słyszeliście, Że powiedziano: _Będziesz miłował swego bliÄ˝niego_, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewaŻ On sprawia, Że słołce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóŻ za nagrodę mieę będziecie? CzyŻ i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóŻ szczególnego czynicie? CzyŻ i poganie tego nie czynią?
BądÄ˝cie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski


Niedziela 16 luty 2020 r.

Wymagania Nowego Przymierza


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeśli wasza sprawiedliwośę nie będzie większa niŻ uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, Że powiedziano przodkom: _Nie zabijaj_; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
A Ja wam powiadam: KaŻdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, Że powiedziano: _Nie cudzołóŻ_.
A Ja wam powiadam: KaŻdy, kto poŻądliwie patrzy na kobietę, juŻ się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście równieŻ, Że powiedziano przodkom: _Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi_.
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi_


Niedziela 9 luty 2020 r.

Wy jesteście światłem świata


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymŻe ją posolię? Na nic się juŻ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi
Wy jesteście światłem świata. Nie moŻe się ukryę miasto połoŻone na górze. Nie zapala się teŻ lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludÄ˝mi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie


Niedziela 2 luty 2020 r.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni


Słowa Ewangelii według świętego łukasza
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa MojŻeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawię Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pałskim:
KaŻde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu
Mieli równieŻ złoŻyę w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pałskiego.
A Żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i poboŻny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, Że nie ujrzy śmierci, aŻ nie zobaczy Mesjasza Pałskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpię z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
Teraz, o Władco, pozwól odejśę słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela


Niedziela 26 stycznia 2020 r.

Na Jezusie spełnia się zapowiedÄ˝ Izajasza


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus posłyszał, Że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego.
Tak miało się spełnię słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkałcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło
Odtąd począł Jezus nauczaę i mówię:
Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie


Niedziela 12 stycznia 2020 r.

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł:
Oto Baranek BoŻy, który gładzi grzech świata.
To jest Ten, o którym powiedziałem: _Po mnie przyjdzie MąŻ, który mnie przewyŻszył godnością, gdyŻ był wcześniej ode mnie_.
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcię wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi

Jan dał takie świadectwo:
Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie:
_Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym_.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, Że On jest Synem BoŻym


Niedziela 12 stycznia 2020 r.

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, Żeby przyjąę od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:
To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?
Jezus mu odpowiedział:
Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnię wszystko, co sprawiedliwe Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha BoŻego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił:
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie


Niedziela 05 stycznia 2020 r.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami


Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było Życie, a Życie było światłością ludzi, a światłośę w ciemności świeci i ciemnośę jej nie ogarnęła.
Była światłośę prawdziwa, która oświeca kaŻdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dzieęmi BoŻymi, tym, którzy wierzą w imię Jego _ którzy ani z krwi, ani z Żądzy ciała, ani z woli męŻa, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.


Archiwum aktualności - 2019 r.
Archiwum aktualności - 2018 r.
Copyright by notoron® Webmaster