Licznik odwiedzin
94815


od dnia 28.02.2018

Pogoda


Niedziela 30 grudnia 2018 r.

¦więto ¦więtej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Rodzice znajduj± Jezusa w ¶wi±tyni

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"...odnaleĽli Go w ¶wi±tyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy za¶, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystro¶ci± Jego umysłu i odpowiedziami."


Niedziela 23 grudnia 2018 r.

IV Niedziela Adwentu

Maryja jest Matk± oczekiwanego Mesjasza

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"...:Błogosławiona jeste¶ między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A sk±dże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z rado¶ci dzieci±tko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełni± się słowa powiedziane Jej od Pana."


Niedziela 16 grudnia 2018 r.

III Niedziela Adwentu

ZapowiedĽ nowego chrztu

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wod±; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwi±zać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem ¦więtym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym"".


Niedziela 09 grudnia 2018 r.

II Niedziela Adwentu

Wszyscy ludzie ujrz± zbawienie Boże

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"Głos wołaj±cego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ¶cieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte stan± się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrz± zbawienie Boże".


Niedziela 02 grudnia 2018 r.

I Niedziela Adwentu

Oczekiwanie na powtórne przyj¶cie Chrystusa

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"...Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, aby¶cie mogli unikn±ć tego wszystkiego, co ma nast±pić, i stan±ć przed Synem Człowieczym".


Niedziela 25 listopada 2018 r.

XXXIV niedziela Uroczysto¶ć Jezusa Chrystusa Króla Wszech¶wiata

Królestwo Chrystusa nie jest z tego ¶wiata

z Ewangelii według ¦więtego Jana

Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego ¶wiata. Gdyby królestwo moje było z tego ¶wiata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz za¶ królestwo moje nie jest st±d".
Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jeste¶ królem?"
Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na ¶wiat, aby dać ¶wiadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".


Niedziela 18 listopada 2018 r.

XXXIII niedziela zwykła

S±d ostateczny

z Ewangelii według ¦więtego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przemin±, ale słowa moje nie przemin±. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec"


Niedziela 11 listopada 2018 r.

XXXII niedziela zwykła

Wdowi grosz

z Ewangelii według ¦więtego Marka

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich:
"Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona za¶ ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie"


Niedziela 04 listopada 2018 r.

XXXI niedziela zwykła

Będziesz miłował Boga z całego serca

z czytania z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
"Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowuj±c wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, by¶ długo mógł żyć...."


Niedziela 28 paĽdziernika 2018 r.

XXX niedziela zwykła

Pan wybawił swój lud

z czytania z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: "Wykrzykujcie rado¶nie na cze¶ć Jakuba, weselcie się pierwszym w¶ród narodów! Gło¶cie, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!..."


Niedziela 21 paĽdziernika 2018 r.

XXIX niedziela zwykła

Przełożeństwo jest służb±

z Ewangelii według ¦więtego Marka

Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyj±ć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane."Niedziela 14 paĽdziernika 2018 r.

XXVIII niedziela zwykła

Rada dobrowolnego ubóstwa

z Ewangelii według ¦więtego Marka

"Jezus odpowiedział: _Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, w¶ród prze¶ladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym"


Niedziela 07 paĽdziernika 2018 r.

XXVII niedziela zwykła

Co Bóg zł±czył, tego człowiek niech nie rozdziela

z Ewangelii według ¦więtego Marka

Wówczas Jezus rzekł do nich: ... "Lecz na pocz±tku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opu¶ci człowiek ojca swego i matkę i zł±czy się ze swoj± żon±, i będ± oboje jednym ciałem. A tak już nie s± dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg zł±czył, tego niech człowiek nie rozdziela".Niedziela 30 wrze¶nia 2018 r.

XXVI niedziela zwykła

Unikać okazji do grzechu

z Ewangelii według ¦więtego Marka

... "Je¶li zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j±; lepiej jest dla ciebie ułomnym wej¶ć do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pój¶ć do piekła w ogień nieugaszony. I je¶li twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j±; lepiej jest dla ciebie chromym wej¶ć do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Je¶li twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wej¶ć do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie ga¶nie.".


Niedziela 23 wrze¶nia 2018 r.

XXV niedziela zwykła

Druga zapowiedĽ męki i wezwanie do pokory

z Eangelii według ¦więtego Marka

... Potem wzi±ł dziecko, postawił je przed nimi i obj±wszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".Niedziela 16 wrze¶nia 2018 r.

XXIV niedziela zwykła

Bóg wspiera swego sługę w prze¶ladowaniach

Bóg wybiera, wspiera i wspomaga swego sługę w służbie i w prze¶ladowaniach. Słucha modlitw człowieka, jest łaskawy, sprawiedliwy i miłosierny. Strzeże ludzi prostego serca, wybawia od nieszczę¶cia. Zapewnia wierz±cych w Niego o życiu wiecznym w krainie żyj±cych. Wzywa swoich wyznawców do żywej wiary, wyrażaj±cej się w uczynkach miłosierdzia. Mówi przez ¶w. Jakuba , że wiara bez uczynków jest martwa. Chrystus jako _Sługa Jahwe_ zapowiada swoj± mękę i ¶mierć. Jezus dzisiaj pyta każdego z nas: za kogo Mnie uważasz, kim dla Ciebie jestem? Wzywa do pój¶cia za Nim- na¶ladowania Go!


Czwartek 06 wrze¶nia 2018 r.

Rajd konny - 100 kilometrów na 100-lecie odzyskania niepodległo¶ci

W dniu 6 wrze¶nia Msz± ¦więt± przy ko¶ciele pw. ¦w. Bartłomieja w Czarnożyłach rozpoczał się niepodległo¶ciowy rajd konny: "100 kilometrów na 100-lecie odzyskania niepodległo¶ci". Z inicjatywy probosycya parafii ks. Marka Jelonka przy wsparciu organizacyjnym Wójta Gminy Czarnożyły - Andrzeja Modrzejewskiego oraz Starosty Wieluńskiego - Andrzeja Stępnia, z Czarnożył wyruszył pierwszy rajd konny po terenie powiatu wieluńskiego. Uczestnicy rajdu w liczbie piętnastu koni wraz z jeĽdżcami w cztery dni pokonaj± 100 kilometrów odwiedzaj±c po drodze miejsca pamięci, które symbolizuj± fakty z walki i odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci. We Mszy ¦więtej uczestniczyli samorz±dowcy z Gminy Czarnożyły i Powiatu Wieluńskiego, uczniowie miejscowej szkoły oraz liczna grupa mieszkańców. Pierwszym przystankiem biało-czerwonego korowodu był cmentarz w Czarnożyłach, na którym przy pomnikach pamięci złożono okoliczno¶ciowe wi±zanki i zapalono znicze. Następnie uczestnicy rajdu udali się w kierunku Gromadzic sk±d pod±żyli do Konopnicy na nocleg. W kolejnym dniu grupa jeĽdziecka uda się w kierunku Osjakowa, Wierzchlasa i Krzeczowa, odwiedzaj±c po drodze historyczne miejsca pamięci. Na sobotę w godzinach 15 - 16 zamierzono wjazd do centrum Wielunia gdzie uczestnicy rajdu złoż± kwiaty pod tablic± Józefa Piłsudskiego. Zakończenie rajdu jest planowane w dniu 9 wrze¶nia 2018 r. w Białej, gdzie grupa jeĽdziecka podczas Powiatowego ¦więta Plonów uroczy¶cie wjedzie wspólnie z grup± rekonstrukcyjn±, w¶ród której będzie symboliczna postać Marszałka Piłsudskiego.


Galeria z rozpoczęcia Rajdu konnego - 2018 r.

Niedziela 02 wrze¶nia 2018 r.

XXII niedziela zwykła

Prawo Boże a zwyczaje

z Eangelii według ¦więtego Marka

... i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewn±trz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodz± złe my¶li, nierz±d, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwo¶ć, przewrotno¶ć, podstęp, wyuzdanie, zazdro¶ć, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym"


Niedziela 26 sierpnia 2018 r.


Niedziela 19 sierpnia 2018 r.Sobota 11 sierpnia 2018 r.

P±tnicy z Włocławka w Czarnożyłach

W sobotni deszczowy poranek 11 sierpnia 2018 r. drog± krajow± od strony Sieradza do Gminy Czarnożyły przybyli amarantowi uczestnicy pielgrzymki Włocławek - Jasna Góra. Sierpień jest miesi±cem pielgrzymek, a dzisiejsi p±tnicy maszeruj± do Częstochowy na dzień 15 sierpnia - ¦więto Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny.
Mieszkańcy wsi z kwiatami wyszli naprzeciw włocławskich pielgrzymów witaj±c ich chlebem, u¶miechem i dobrym słowem. Następnie p±tnicy udali się na Mszę ¦więt± do ko¶cioła parafialnego w Czarnożyłach. Tradycyjnie po eucharystii dla p±tników udostępniono salę widowiskow± w Gminnym O¶rodku Kultury oraz pomieszczenia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach, gdzie liczna grupa "strudzonych wędrowców" zjadła obfite ¶niadanie, skorzystała z toalety oraz otrzymała na dalsz± drogę suchy prowiant.


Galeria Pielgrzymki z Włocławka - 2018 r.

Niedziela 29 lipca 2018 r.

Siedemnasta niedziela zwykła

Błogosławieństwo kierowców i podróżnych oraz po¶więcenie pojazdów

W kalendarzu liturgicznym Ko¶cioła 25 lipca wypada wspomnienie ¶w. Krzysztofa, patrona podróżuj±cych. Według tradycji, ¶w. Krzysztof pochodził z Azji Mniejszej. Tam miał ponie¶ć ¶mierć męczeńsk± w połowie III wieku. Jego greckie imię - Christóforos znaczy _nosz±cy Chrystusa_. Przylgnęła do niego legenda, według której przeniósł on przez Jordan dziecko, które okazało się być Jezusem Chrystusem. Ciężar był tak wielki, że Krzysztof obawiał się, czy mu podoła, jednak szczę¶liwie dotarł na drugi brzeg. Ten ciężar kojarzymy z chwał± Boż±, która nie przytłacza człowieka, ale pozwala mu odczuć swoj± krucho¶ć i grzeszno¶ć. Bóg powierza się nam przez miło¶ć, a my musimy znaleĽć w sobie tyle wiary i pokory, żeby Go przyj±ć i Mu służyć, tak jak ¶w. Krzysztof.

W dniu dzisiejszym po każdej Mszy ¦w. proboszcz parafii w Czarnożyłach ks. Marek Jelonek błogosławił kierowców i podróżnych, a następnie udał się na parkingi przy ko¶ciele, gdzie każdy samochód skrapiał ¶więcon± wod±. Dla każdego kierowcy przygotowanao pami±tkow± zawieszkę oraz wspomnienie ¶w. Krzysztofa.
Warto pamiętać, aby przed wyruszeniem pojazdem w drogę przeżegnać się i prosić ¶w. Krzysztofa o opiekę w czasie jazdy. Trzeba też wspomnieć, że nieostrożna, brawurowa jazda, nieprzestrzeganie przepisów kodeksu drogowego jest grzechem i trzeba się z tego spowiadać.


Niedziela 22 lipca 2018 r.

Szesnasta niedziela zwykła

Jezus lituje się nad tłumem

z Eangelii według ¦więtego Marka

... i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: _PójdĽcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco_. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.


Niedziela 01 lipca 2018 r.

Czternasta niedziela zwykła

Powołanie proroka

z czytania z Księgi proroka Ezechiela

... Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, aby¶ im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będ± słuchać, czy też zaprzestan± _ s± bowiem ludem opornym _ przecież będ± wiedzieli, że prorok jest w¶ród nich


Zmiana godzin otwarcia kancelarii parafialnej


W czasie wakacji kancelaria czynna:

od poniedziałku do pi±tku w godz. 17:30 - 18:00, w sobotę 9:00 - 10:00
Telefon kontaktowy do kancelarii: 602 754 750Niedziela 01 lipca 2018 r.

Trzynasta niedziela zwykła

z Ewangelii według ¦więtego Marka

... Lecz On odsun±ł wszystkich, wzi±ł z sob± tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Uj±wszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: _Talitha kum_, to znaczy: _Dziewczynko, mówię ci, wstań!_ Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwana¶cie lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano je¶ć.Niedziela 24 czerwca 2018 r.

UROCZYSTO¦Ć NARODZENIA ¦W. JANA CHRZCICIELA

"Co¶cie wyszli ogl±dać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tob±, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela."


Niedziela 10 czerwca 2018 r.

X Niedziela zwykła

Szatan został pokonany
z Ewangelii według ¦więtego Marka

"... i mówił im w przypowie¶ciach: _Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Je¶li jakie¶ królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I je¶li dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Je¶li więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sob± skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim."


Czwartek 31 maja 2018 r.

W czwartek, 31 maja, w Czarnożyłach odbyły się uroczysto¶ci Naj¶więtszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po mszy ¶więtej w ko¶ciele p. w. ¶w. Bartłomieja Ap. zebrani wierni z procesj± udali się do czterech ołtarzy usytuowanych przy ulicach Czarnożył. Boże Ciało to ¶więto, podczas którego wierni Ko¶cioła katolickiego oddaj± cze¶ć Naj¶więtszemu Sakramentowi. Ta uroczysto¶ć liturgiczna ma charakter radosny i dziękczynny. Jest ¶więtem ruchomym, ¶ci¶le zależnym od tego, kiedy wypada Wielkanoc.Galeria Procesji Bożego Ciała - 2018 r.

Niedziela 27 maja 2018 r.

Uroczysty dzień pierwszej Komunii ¦więtej

Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się co¶ odwrotnego niż zwykle. Jedz±c inny chleb przyswajasz go i po czę¶ci za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie prze­mienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz w czę¶ci tym, czym jest ten Chleb

¦w. AugustynNiedziela 20 maja 2018 r.

Zesłanie Ducha ¦więtego

BYCIE RAZEM- zielone ¶wiatło dla Ducha ¦więtego

Zazwyczaj uwagę przykuwaj± zgromadzeni przed Wieczernikiem przedstawiciele narodów, zamieszkuj±cych ówczesny okr±g ¶wiata. Partowie i Medowie, Elamici ... Obco brzmi±ce, dzi¶ może nawet wywołuj±ce lęk nazwy narodów, na zawsze pozostan± znakiem działania Ducha przekraczaj±cego wszystkie, zwłaszcza te ustanowione przez ludzi granice.

Nie zauważamy natomiast tego krótkiego, opisuj±cego co było przed, zdania. "...Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu." Wszyscy, czyli około stu osób. Bo tylu brało udział w wyborze Macieja. Więc " napełnieni Duchem ¦więtym " także zostali wszyscy.

I pewnie ¶miało można pokusić się o wniosek, że stało się tak, ponieważ byli "razem na tym samym miejscu". Warunkiem, nie tylko owocem, napełnienia Duchem ¦więtym jest bycie razem wszystkich. Bycie "nie-razem" to jakby czerwone ¶wiatło dla Ducha ¦więtego i zarazem otwarta droga do przemienienia się żywej wspólnoty w kolorowy, ale martwy skansen.Niedziela 13 maja 2018 r.

Wniebowst±pienie Pańskie

Uroczysto¶ć Wniebowst±pienia Pańskiego jest obchodzone na pami±tkę wydarzenia opisanego w Dziejach Apostolskich oraz Ewangelii Łukasza i Ewangelii Marka.
Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni przebywał w¶ród swoich uczniów. 40. dnia na ich oczach wzniósł się do nieba. Miało to miejsce na Górze Oliwnej.
Samo okre¶lenie "Wniebowst±pienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez ¶w. Łukasza w Dziejach Apostolskich:
"Po tych słowach uniósł się w ich obecno¶ci w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przyst±pili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: _Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieli¶cie Go wstępuj±cego do nieba_. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwn±, która leży blisko Jerozolimy, w odległo¶ci drogi szabatowej." (Dz 1, 9-12).Niedziela 6 maja 2018 r.

Przykazanie miło¶ci

Słowa Ewangelii według ¦więtego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miło¶ci mojej! Je¶li będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miło¶ci mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miło¶ci.

To wam powiedziałem, aby rado¶ć moja w was była i aby rado¶ć wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, aby¶cie się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miło¶ci od tej, gdy kto¶ życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jeste¶cie przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybrali¶cie, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, aby¶cie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał _ aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, aby¶cie się wzajemnie miłowali."


Niedziela 29 kwietnia 2018 r.

Ostatnia niedziela kwietnia to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszaj±cych się po drogach.W Duchu i Prawdzie _ hasło obchodów dnia modlitwy za kierowców i poruszaj±cych się po drogach nawi±zuje do hasła obecnego roku duszpasterskiego Ko¶cioła w Polsce, które koncentruje się na Osobie Ducha ¦więtego.
_Z pomoc± Ducha ¦więtego powinni¶my odkrywać i poznawać prawdę o sobie, o ¶wiecie i o Bogu. W prawdzie przed Bogiem i sob± powinni¶my stawać także jako użytkownicy dróg. Naszej szczerej i ufnej modlitwie zanoszonej do Boga powinna towarzyszyć refleksja i rachunek sumienia, dotycz±cy naszych zachowań na drodze i naszej realizacji pierwszego i najważniejszego przykazania: przykazania miło¶ci Boga i bliĽniego, zgodnie z mottem Duszpasterstwa Kierowców _ Kierujmy się miło¶ci± na drodze_ _ podkre¶la krajowy duszpasterz kierowców.
Tylko nasza osobista przemiana i rzetelna troska o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego mog± gwarantować polepszenie bezpieczeństwa na naszych drogach.


Niedziela 22 kwietnia 2018 r.

Niedziela Dobrego Pasterza, w któr± obchodzimy 55. ¦wiatowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna się tym samym Tydzień Modlitw o Powołania do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego


Dzisiaj go¶cimy w naszej parafii ojca duchownego naszego seminarium ks. Michała Pabiańczyka. Przez 5 lat pracował na misjach w Zambii oraz alumnów. Przyjechali do nas, aby dać nam ¶wiadectwo o swoim powołaniu.
Jeste¶my wdzięczni za ich przybycie i z serca mówimy: Bóg zapłać.Profil Wyższego Seminarium Duchownego na Facebook'u
Strona internetowa Wyższego Seminarium Duchownego

Wtorek 03 kwietnia 2018 r.Czwratek 29 marca 2018 r.Copyright by notoron® Webmaster