Licznik odwiedzin
94802


od dnia 28.02.2018

Pogoda


Niedziela 29 grudnia 2019 r.

Ucieczka ¦więtej Rodziny do Egiptu


Słowa Ewangelii według ¦więtego Mateusza
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we ¶nie i rzekł:
Wstań, weĽ dziecię i Jego Matkę i uchodĽ do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić
On wstał, wzi±ł w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do ¶mierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: z Egiptu wezwałem Syna mego.
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we ¶nie i rzekł:
Wstań, weĽ dziecię i Jego Matkę i idĽ do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia.
On więc wstał, wzi±ł dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam i¶ć. Otrzymawszy za¶ we ¶nie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.


Niedziela 22 grudnia 2019 r.

Jezus urodzi się z Maryi za¶lubionej Józefowi, potomkowi Dawida


Słowa Ewangelii według ¦więtego Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po za¶lubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienn± za spraw± Ducha ¦więtego. M±ż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić J± potajemnie.
Gdy powzi±ł tę my¶l, oto Anioł Pański ukazał mu się we ¶nie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wzi±ć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha ¦więtego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadz± imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wzi±ł swoj± Małżonkę do siebie.Niedziela 15 grudnia 2019 r.

Na Chrystusie spełniaj± się proroctwa


Słowa Ewangelii według ¦więtego Mateusza
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem:
Czy Ty jeste¶ Tym, który ma przyj¶ć, czy też innego mamy oczekiwać?
Jezus im odpowiedział:
IdĽcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskuj±, chromi chodz±, trędowaci zostaj± oczyszczeni, głusi słysz±, umarli zmartwychwstaj±, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zw±tpi we Mnie
Gdy oni odchodzili, Jezus zacz±ł mówić do tłumów o Janie:
Co wyszli¶cie obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołysz±c± się na wietrze? Ale co wyszli¶cie zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich s± ci, którzy miękkie szaty nosz±. Po co więc wyszli¶cie? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: _Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tob±, aby przygotował Ci drogę_. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż onNiedziela 01 grudnia 2019 r.

B±dĽ pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tob±


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy po¶lubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł:
B±dĽ pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tob±, błogosławiona jeste¶ między niewiastami
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej:
Nie bój się, Maryjo, znalazła¶ bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca
Na to Maryja rzekła do anioła:
Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
Anioł Jej odpowiedział:
Duch ¦więty zst±pi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też ¦więte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej staro¶ci syna i jest już w szóstym miesi±cu ta, która uchodzi za niepłodn±. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego
Na to rzekła Maryja:
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!
Wtedy odszedł od Niej anioł.Niedziela 24 listopada 2019 r.

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili:
Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, je¶li jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówi±c:
Je¶li Ty jeste¶ Królem żydowskim, wybaw sam siebie Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:
To jest Król żydowski
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, ur±gał Mu:
Czyż Ty nie jeste¶ Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas
Lecz drugi, karc±c go, rzekł:
Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę sam± karę ponosisz? My przecież _ sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszn± karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił
I dodał:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Jezus mu odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam ci: Dzi¶ będziesz ze Mn± w raju.Niedziela 17 listopada 2019 r.

Jezus zapowiada prze¶ladowania swoich wyznawców


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
...Jezus odpowiedział:
Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będ± mówić: _To ja jestem_ oraz: _Nadszedł czas_. Nie pod±żajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw _musi się stać_, ale nie zaraz nast±pi koniec...


Poniedziałek 11 listopada 2019 r.

Obchody ¦więta Niepodległo¶ci 11-11-2019 r.

W dniu 11 listopada 2019 r. mija 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci. W naszym ko¶ciele przed rozpoczęciem Mszy ¦więtej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie przedstawili inscenizację patriotyczn±.
Przedstawienie przybliżyło dzieje Naszej Ojczyzny z okresów niewoli, bohaterskich zrywów powstańczych i odzyskania niepodległo¶ci.
Następnie proboszcz parafii ks. Marek Jelonek odprawił Mszę ¦więt± w intencji Ojczyzny.
Wspólnie wszyscy uczestnicy ¶więta udali się na cmentarz parafialny w Czarnożyłach. Przy pami±tkowym obelisku po¶więconym poległym i zmarłym żołnierzom wojny bolszewickiej, oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza zostały złożone okoliczno¶ciowe wi±zanki i zapalone znicze.
Wszyscy zebrani uczcili pamięć o uczestnikach działań niepodległo¶ciowych chwil± zadumy i modlitw±.

Galeria zdjęć z Obchodów ¦więta Niepodległo¶ci - 2019 r.

Niedziela 10 listopada 2019 r.

Uduchowione życie zmartwychwstałych


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdz±, że nie ma zmartwychwstania:
Dzieci tego ¶wiata żeni± się i za m±ż wychodz±. Lecz ci, którzy uznani zostan± za godnych udziału w ¶wiecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będ±, ani za m±ż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mog±, gdyż s± równi aniołom i s± dziećmi Bożymi, będ±c uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstaj±, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa _Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba_. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyj±


Niedziela 03 listopada 2019 r.

Nawrócenie Zacheusza


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspi±ł się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
Zacheuszu, zejdĽ prędko, albowiem dzi¶ muszę się zatrzymać w twoim domu
Zszedł więc z po¶piechem i przyj±ł Go rozradowany. A wszyscy, widz±c to, szemrali:
Do grzesznika poszedł w go¶cinę
Lecz Zacheusz stan±ł i rzekł do Pana:
Panie, oto połowę mego maj±tku daję ubogim, a je¶li kogo¶ w czym¶ skrzywdziłem, zwracam poczwórnie
Na to Jezus rzekł do niego:
Dzi¶ zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło


Niedziela 27 paĽdziernika 2019 r.

Każdy kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że s± sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowie¶ć:
W pewnym mie¶cie żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludĽmi.
Dwóch ludzi przyszło do ¶wi±tyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stan±ł i tak w duszy się modlił: _Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam_.
A celnik stał z daleka i nie ¶miał nawet oczu wznie¶ć ku niebu, lecz bił się w piersi, mówi±c: _Boże, miej lito¶ć dla mnie, grzesznika!
Powiadam wam:
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony


Niedziela 20 paĽdziernika 2019 r.

Wytrwało¶ć w modlitwie


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowie¶ć o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:
W pewnym mie¶cie żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludĽmi.
W tym samym mie¶cie żyła wdowa, która przychodziła do niego z pro¶b±: _Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!_
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: _Chociaż Boga się nie boję ani z ludĽmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę j± w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie_
I Pan dodał:
Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weĽmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i noc± wołaj± do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weĽmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?


Niedziela 13 paĽdziernika 2019 r.

Je¶li trwamy w cierpliwo¶ci, będziemy królowali z Chrystusem


Czytanie z Drugiego Listu ¦więtego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgl±d na wybranych, aby i oni dost±pili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczn± chwał±.
Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarli¶my, z Nim także żyć będziemy. Je¶li trwamy w cierpliwo¶ci, z Nim też królować będziemy. Je¶li się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Je¶li my odmawiamy wierno¶ci, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.


Niedziela 06 paĽdziernika 2019 r.

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierno¶ci


Czytanie z Księgi proroka Habakuka
Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy _ a Ty nie wysłuchujesz?
Wołam do Ciebie: Na pomoc! _ a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwo¶ć i przygl±dasz się nieszczę¶ciu?
Oto ucisk i przemoc przede mn±, powstaj± spory, wybuchaj± wa¶nie.
I odpowiedział Pan tymi słowami:
Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nast±pi; a je¶li się opóĽnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierno¶ci.


Niedziela 29 wrzesień 2019 r.

Przypowie¶ć o Łazarzu i bogaczu


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów:
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragn±ł on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanie¶li go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy cierpi±c męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał:
"Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mn± i przy¶lij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu"
Lecz Abraham odrzekł:
"Wspomnij, synu, że za życia otrzymałe¶ swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób _ niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepa¶ć, tak że nikt, choćby chciał, st±d do was przej¶ć nie może ani stamt±d nie przedostaj± się do nas"
Tamten rzekł:
"Proszę cię więc, ojcze, po¶lij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki"
Lecz Abraham odparł:
"Maj± Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchaj±!" "Nie, ojcze Abrahamie" _ odrzekł tamten _ "lecz gdyby kto¶ z umarłych poszedł do nich, to się nawróc±"
Odpowiedział mu:
"Je¶li Mojżesza i Proroków nie słuchaj±, to choćby kto¶ z umarłych powstał, nie uwierz±"


Niedziela 22 wrzesień 2019 r.

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus powiedział do uczniów:
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Je¶li więc w zarz±dzaniu niegodziw± mamon± nie okazali¶cie się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Je¶li w zarz±dzaniu cudzym dobrem nie okazali¶cie się wierni, to któż wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!


Niedziela 15 wrzesień 2019 r.

Rado¶ć z nawrócenia grzesznika


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Opowiedział im wtedy następuj±c± przypowie¶ć:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn± z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubion±, aż j± znajdzie? A gdy j± znajdzie, bierze z rado¶ci± na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i s±siadów i mówi im: _Cieszcie się ze mn±, bo znalazłem owcę, która mi zginęła
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie rado¶ć z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj± nawrócenia.


Niedziela 08 wrzesień 2019 r.

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich:
Je¶li kto¶ przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawi¶ci swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dĽwiga swego krzyża, a idzie za Mn±, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chc±c zbudować wieżę, nie usi±dzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrz±c na to, zaczęliby drwić z niego: _Ten człowiek zacz±ł budować, a nie zdołał wykończyć_.
Albo jaki król, maj±c wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usi±dzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysi±cami nadci±ga przeciw niemu? Je¶li nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, je¶li nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem


Niedziela 01 wrzesień 2019 r.

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
...Tak mówił do nich:.
...Lecz gdy będziesz zaproszony, idĽ i usi±dĽ na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: _Przyjacielu, przesi±dĽ się wyżej_. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony


Niedziela 25 sierpnia 2019 r.

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczaj±c i odbywaj±c sw± podróż do Jerozolimy.
Raz kto¶ Go zapytał:.
Panie, czy tylko nieliczni będ± zbawieni?
On rzekł do nich:
Usiłujcie wej¶ć przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wej¶ć, a nie zdołaj±. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stoj±c na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: _Panie, otwórz nam!_, lecz On wam odpowie: _Nie wiem, sk±d jeste¶cie_. Wtedy zaczniecie mówić: _Przecież jadali¶my i pili¶my z Tob±, i na ulicach naszych nauczałe¶_.
Lecz On rzecze: _Powiadam wam, nie wiem, sk±d jeste¶cie. Odst±pcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwo¶ci!_ Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjd± ze wschodu i zachodu, z północy i południa i si±d± za stołem w królestwie Bożym
Tak oto s± ostatni, którzy będ± pierwszymi, i s± pierwsi, którzy będ± ostatnim


Niedziela 18 sierpnia 2019 r.

Kto jest blisko Mnie, jest blisko ogniaPłon±ć dla Chrystusa i ¶wiata _ na tym wła¶nie polega ¶więto¶ć. A kryzysy w ¶wiecie rodz± się wtedy, gdy zaczyna brakować ¶więtych.
Jest za mało ognia, a za dużo lodu w ludzkich sercach. A więc to zależy od nas i od sposobu, w jaki przeżywamy nasz± wiarę, czy co¶ w ¶wiecie zmienia się na dobre, czy też nie. To my albo rozpalamy na ziemi ogień Chrystusa, albo go gasimy.


Niedziela 11 sierpnia 2019 r.

Pielgrzymka Włocławska


Do parafii Czarnożyły przybyli amarantowi uczestnicy pielgrzymki Włocławek - Jasna Góra.
Sierpień jest miesi±cem pielgrzymek, a dzisiejsi p±tnicy maszeruj± do Częstochowy na dzień 15 sierpnia - ¦więto Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny.
P±tnicy wizytę w prafii rozpoczęli Msz± ¦więt± w ko¶ciele parafialnym w Czarnożyłach. Tradycyjnie po eucharystii dla pielgrzymów udostępniono salę widowiskow± w Gminnym O¶rodku Kultury oraz pomieszczenia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach, gdzie liczna grupa "strudzonych wędrowców" zjadła obfite ¶niadanie, skorzystała z toalety oraz otrzymała na dalsz± drogę suchy prowiant. Galeria - Pielgrzymka Włocławska - 2019 r.


Niedziela 04 sierpnia 2019 r.

Gromadzić skarby przed Bogiem

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza


Jezus opowiedział im przypowie¶ć:
Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: _Co tu pocz±ć? Nie mam gdzie pomie¶cić moich zbiorów_. I rzekł: _Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!_
Lecz Bóg rzekł do niego: _Głupcze, jeszcze tej nocy zaż±daj± twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałe¶?_
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga


Niedziela 21 lipca 2019 r.

Jezus w go¶cinie u Marty i Marii

Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza


Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.
Marta za¶ uwijała się około rozmaitych posług. A stan±wszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie sam± przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła"
A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepsz± cz±stkę, której nie będziepozbawiona".


Niedziela 14 lipca 2019 r.

Przypowie¶ć o miłosiernym Samarytaninie

Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza


Jezus ... rzekł:
"Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził t± drog± pewien kapłan; zobaczył go i min±ł. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, min±ł.
Pewien za¶ Samarytanin, wędruj±c, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewaj±c je oliw± i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego za¶ dnia wyj±ł dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: _Miej o nim staranie, a je¶li co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał_
Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliĽnim tego, który wpadł w ręce zbójców?"

On odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie".
Jezus mu rzekł:
"IdĽ i ty czyń podobnie!".


Niedziela 7 lipca 2019 r.

Rado¶ć ery mesjańskiej

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Radujcie się wraz z Jerozolim±, weselcie się w niej wszyscy, co j± miłujecie! Cieszcie się z ni± bardzo wy wszyscy, którzy się nad ni± smucili¶cie.
Tak bowiem mówi Pan:
"Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów _ jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będ± noszone na biodrach i na kolanach będ± pieszczone. Jak kogo¶ pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy".
Na ten widok rozraduj± się serca wasze, a ko¶ci wasze nabior± ¶wieżo¶ci jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.


Niedziela 30 czerwca 2019 r.

Trzeba porzucić wszystko, aby i¶ć za Jezusem

Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza

... kto¶ powiedział do Niego:
"Pójdę za Tob±, dok±dkolwiek się udasz".
Jezus mu odpowiedział:
"Lisy maj± nory i ptaki podniebne _ gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć".
Do innego rzekł:
"PójdĽ za Mn±".
Ten za¶ odpowiedział:
"Panie, pozwól mi najpierw pój¶ć pogrzebać mojego ojca".
Odparł mu:
"Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idĽ i gło¶ królestwo Boże".
Jeszcze inny rzekł:
"Panie, chcę pój¶ć za Tob±, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu".
Jezus mu odpowiedział:
"Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogl±da, nie nadaje się do królestwa Bożego".


Niedziela 23 czerwca 2019 r.

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedĽ męki

Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza

... Zapytał ich:
"A wy za kogo Mnie uważacie?".
Piotr odpowiedział:
"Za Mesjasza Bożego".
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał:
"Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Pi¶mie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".
Potem mówił do wszystkich:
"Je¶li kto¶ chce i¶ć za Mn±, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie na¶laduje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa".


Niedziela 16 czerwca 2019 r.

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według ¦więtego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znie¶ć nie możecie. Gdy za¶ przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwał±, ponieważ z mojego weĽmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weĽmie i wam objawi".


Niedziela 09 czerwca 2019 r.

Strumienie wody żywej

Słowa Ewangelii według ¦więtego Jana

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu ¦więta Namiotów Jezus wstał i zawołał dono¶nym głosem:
"Je¶li kto¶ jest spragniony, a wierzy we Mnie _ niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyn± z jego wnętrza".
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierz±cy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.


Niedziela 02 czerwca 2019 r.

Jezus został uniesiony do nieba

Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"Jezus powiedział do swoich uczniów:: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pocz±wszy od Jeruzalem. Wy jeste¶cie ¶wiadkami tego. Oto Ja ze¶lę na was obietnicę mojego Ojca. Wy za¶ pozostańcie w mie¶cie, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka".
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni za¶ oddali Mu pokłon i z wielk± rado¶ci± wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w ¶wi±tyni, wielbi±c i błogosławi±c Boga.


Niedziela 26 maja 2019 r.

Duch ¦więty nauczy was wszystkiego

Słowa Ewangelii według ¦więtego Jana

"Jezus powiedział do swoich uczniów:: "Je¶li Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moj± naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, któr± słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywaj±c w¶ród was. A Paraklet, Duch ¦więty, którego Ojciec po¶le w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem...."
.


Niedziela 19 maja 2019 r.

Przykazanie nowe daję wam

Słowa Ewangelii według ¦więtego Jana

"Po wyj¶ciu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: "Syn Człowieczy został teraz otoczony chwał±, a w Nim Bóg został chwał± otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwał±, to i Bóg Go otoczy chwał± w sobie samym, i to zaraz Go chwał± otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, aby¶cie się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żeby¶cie i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj±, że jeste¶cie uczniami moimi, je¶li będziecie się wzajemnie miłowali".


Niedziela 12 maja 2019 r.

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

z Ewangelii według ¦więtego Jana

"Jezus powiedział: "Moje owce słuchaj± mego głosu, a Ja znam je. Id± one za Mn±, a Ja daję im życie wieczne. Nie zgin± na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jeste¶my".


Niedziela 05 maja 2019 r.

Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom

z Ewangelii według ¦więtego Jana

"Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: _Idę łowić ryby_. Odpowiedzieli mu: _Idziemy i my z tob±_.
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek za¶witał, Jezus stan±ł na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: _Dzieci, macie co¶ do jedzenia?_
Odpowiedzieli Mu: _Nie_.
On rzekł do nich: _Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie_.
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyci±gn±ć."


Niedziela 29 kwietnia 2019 r.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

z Ewangelii według ¦więtego Jana

"...A po o¶miu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewn±trz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stan±ł po¶rodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnie¶ tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnie¶ rękę i włóż w mój bok, i nie b±dĽ niedowiarkiem, lecz wierz±cym.
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój!
Powiedział mu Jezus: Uwierzyłe¶ dlatego, że Mnie ujrzałe¶? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Niedziela 21 kwietnia 2019 r.

Zmartwychwstanie Pańskie

Sekwencja w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

"Niech w ¶więto radosne Paschalnej Ofiary
Składaj± jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
¦mierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dzi¶ żywy.
Mario, ty powiedz, co¶ w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I ¶wiadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, że¶ zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, b±dĽ nam miło¶ciwy.


Niedziela 14 kwietnia 2019 r.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"...Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić rado¶nie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem dono¶nym:
"Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysoko¶ciach".
Lecz niektórzy faryzeusze spo¶ród tłumu rzekli do Niego: "Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!"
Odrzekł: "Powiadam wam: Je¶li ci umilkn±, kamienie wołać będ±".


Niedziela 7 kwietnia 2019 r.

Od tej chwili już nie grzesz

z Ewangelii według ¦więtego Jana

"...uczeni w Pi¶mie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, któr± dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy j± po¶rodku, powiedzieli do Niego: _Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?_ Mówili to, wystawiaj±c Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ci±gu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: _Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w ni± kamieniem_. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynaj±c od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stoj±ca na ¶rodku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: _Kobieto, gdzież oni s±? Nikt cię nie potępił?_ A ona odrzekła: _Nikt, Panie!_ Rzekł do niej Jezus: _I Ja ciebie nie potępiam. IdĽ i odt±d już nie grzesz_."


Niedziela 31 marca 2019 r.

Przypowie¶ć o synu marnotrawnym

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

..."A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem"


Niedziela 24 marca 2019 r.

Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

..."Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A je¶li nie, w przyszło¶ci możesz go wyci±ć"


Niedziela 17 marca 2019 r.

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

z Czytania z Księgi Rodzaju

"...A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywaj±cy się z pieca i ogień niby gorej±ca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierz±t. Wtedy to wła¶nie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówi±c: _Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat_"


Niedziela 10 marca 2019 r.

Jezus przebywał w Duchu ¦więtym na pustyni i był kuszony

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"Pełen Ducha ¦więtego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzie¶ci dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: _Je¶li jeste¶ Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem_.
Odpowiedział mu Jezus: _Napisane jest: _Nie samym chlebem żyje człowiek__."


Niedziela 03 marca 2019 r.

Z obfito¶ci serca mówi± usta

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfito¶ci serca mówi± jego usta"


Niedziela 24 luty 2019 r.

Przykazanie miło¶ci nieprzyjaciół

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: .... miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewaj±c. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. B±dĽcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie s±dĽcie, a nie będziecie s±dzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobr±, ubit±, utrzęsion± i wypełnion± ponad brzegi wsypi± w zanadrza wasze. Odmierz± wam bowiem tak± miar±, jak± wy mierzycie"


Niedziela 17 luty 2019 r.

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jeste¶cie, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem ¶miać się będziecie.
Błogosławieni jeste¶cie, gdy ludzie was znienawidz± i gdy was wył±cz± spo¶ród siebie, gdy zelż± was i z powodu Syna Człowieczego odrzuc± z pogard± wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebrali¶cie już pociechę wasz±.
Biada wam, którzy teraz jeste¶cie syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz ¶miejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będ±. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom."


Niedziela 10 luty 2019 r.

Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"A Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odt±d ludzi będziesz łowił". I wci±gn±wszy łodzie na l±d, zostawili wszystko i poszli za Nim."


Niedziela 03 luty 2019 r.

Hymn o miło¶ci

z Pierwszego Listu ¦więtego Pawła Apostoła do Koryntian

"Bracia:
Miło¶ć cierpliwa jest, łaskawa jest. Miło¶ć nie zazdro¶ci, nie szuka poklasku, nie unosi się pych±; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwo¶ci, lecz współweseli się z prawd±. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miło¶ć nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończ±, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po czę¶ci bowiem tylko poznajemy i po czę¶ci prorokujemy. Gdy za¶ przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko czę¶ciowe."


Niedziela 27 stycznia 2019 r.

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

"Rozwin±wszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie nama¶cił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobr± nowinę, więĽniom głosił wolno¶ć, a niewidomym przejrzenie; abym uci¶nionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana"."


Niedziela 20 stycznia 2019 r.

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

z Ewangelii według ¦więtego Jana

"Gdy za¶ starosta weselny skosztował wody, która stała się winem _ a nie wiedział, sk±d ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli _ przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napij±, wówczas gorsze. Ty zachowałe¶ dobre wino aż do tej pory. Taki to pocz±tek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoj± chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie."


Niedziela 13 stycznia 2019 r.

Chrzest Jezusa

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyj±ł chrzest. a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch ¦więty zst±pił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Ty jeste¶ moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie"


Niedziela 06 stycznia 2019 r.

Uroczysto¶ć Objawienia Pańskiego

Pokłon mędrców ze Wschodu

z Ewangelii według ¦więtego Mateusza

"A oto gwiazda, któr± widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matk± Jego, Maryj±; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę."
Archiwum aktualno¶ci - 2018 r.
Copyright by notoron® Webmaster