Licznik odwiedzin
94817


od dnia 28.02.2018

Pogoda


Niedziela 23 grudnia 2018 r.Niedziela 16 grudnia 2018 r.Niedziela 9 grudnia 2018 r.Zapraszamy na Rekolekcje adwentowe 2 - 4 grudnia 2018 r.Program rekolekcji adwentowych


Konkurs Orszak Trzech Króli z wielbł±dem


Zapraszamy do głosowania na Nasz± miejscowo¶ć w konkursie którego główn± nagrod± jest udział w orszaku wielbł±da.
Egzotyczny aktor weĽmie udział w jasełkach w zwycięskiej miejscowo¶ci 6 stycznia 2019 roku.

Szczegóły konkursu na stronie www.orszak.org
Konkurs trwa od 12 listopada 2018 r. od godz. 12.00 do 30 listopada 2018 r. do godz. 12.00.
Zagłosuj - wystarczy tylko Twój adres e-mail


Inscenizacja na 100 lecie odzyskania niepodległo¶ci 11 listopada 2018 r.
¦więto 100 lecia odzyskania niepodległo¶ci


ZAPROSZENIE


W przyszł± niedzielę, 11 listopada, wszystkich zapraszamy na godz. 9.00 na mszę ¶więt± Dziękczynn± za Dar Wolno¶ci i Niepodległo¶ci Naszej Ojczyzny. W tym roku mija 100 lat. Przed Masz± ¦więt± - o godz. 8.30 arty¶ci z naszych szkół daj± nam przedstawienie Niepodległo¶ciowe, na które z paniami nauczycielami nas serdecznie zapraszaj±. Po Mszy ¦w. przejdziemy na cmentarz parafialny, aby pomodlić się i złożyć kwiaty na grobach żołnierzy. Niech trwa wieczna pamięć o trudzie i wysiłku żołnierzy i poprzednich pokoleń dla wolno¶ci naszej Ojczyzny.
Zapraszamy na godz. 8.30, aby nie przeszkadzać w czasie występów.


XXXI niedziela zwykła

Będziesz miłował Boga z całego serca

z czytania z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
"Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowuj±c wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, by¶ długo mógł żyć...."


XXX niedziela zwykła

Pan wybawił swój lud

z czytania z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: "Wykrzykujcie rado¶nie na cze¶ć Jakuba, weselcie się pierwszym w¶ród narodów! Gło¶cie, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!..."


Wypominki - trochę historiiSk±d się wzięły wypominki? S± one jednym ze wielu znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne, półroczne i roczne. Wierni na kartkach wypisuj± swoich zmarłych i przynosz± je do swoich duchownych wraz z przewidzian± ofiar±.


Poszukuj±c głębszego sensu wypominek warto cofn±ć się o kilkana¶cie wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Ko¶ciele. Podczas przygotowania darów ofiarnych, lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. " dyptyki ", na których chrze¶cijanie wypisywali imiona żyj±cych biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także ¶więtych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano gło¶no i trwało to bardzo długo.


Drug± listę, listę ¶więtych, odczytywał sam biskup, a nie ksi±dz. Mówił: "Wspomnijmy błogosławionych apostołów i męczenników_"; następnie wyliczano imiona ¶więtych (czasem sięgano aż do Starego Testamentu, nawet do Adama).


Wreszcie trzecia lista, któr± również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Biskup mówił: "Podobnie wspomnijmy i dusze tych, którzy spoczywaj±: Hilarego, Atanazego, itd." Te trzy listy recytowano jednym ci±giem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup ¶piewał uroczyst± modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców: "Teraz wpisz te imiona na niebiańskiej stronicy (_), aby¶my nie byli zawstydzeni w dzień, kiedy przyjdziesz ten ¶wiat os±dzić. Amen." Ta lista imion jest więc ziemskim odpowiednikiem oryginału, prowadzonego przez Boga w niebie - księgi życia (liber vitae). Wielu widzi w odczytywanych dyptykach wyja¶nienie znaczenia zwoju, jaki trzymały pos±gi zmarłych na rzymskich sarkofagach.


Jednak poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim więĽ wspólnoty i miło¶ci, ł±cz±c± wszystkich członków Ko¶cioła chwalebnego (¶więci), cierpi±cego (zmarli) i walcz±cego (żyj±cy). Umieszczenie imion w dyptyku ¶wiadczyło o trwaniu w jedno¶ci ze wspólnot± ko¶cieln±, a skre¶lenie o wył±czeniu z niej (ekskomunika). Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię, co też miało swoj± wymowę.


Z czasem, gdy zaczęto odprawiać msze wprost w intencji niektórych zmarłych (lub żywych), dyptyki zast±piono wspomnieniami ("mementa") nie zawieraj±cymi już imion wszystkich wiernych, o których Ko¶ciół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi. W obecnej liturgii mementa, przetrwały np. w I-szej modlitwie eucharystycznej (Kanon Rzymski): przed konsekracj± celebrans wylicza imiona bliskich żyj±cych, następnie wzywa ¶więtych, a po przeistoczeniu wymienia imiona zmarłych, za których się modli i znowu wzywa ¶więtych.


Usunięte ceremonie odczytywania długich list zmarłych przetrwały jednak, ale jakby na marginesie Mszy ¦w. (np. na samym jej pocz±tku, jako intencje Mszy ¶w., zwłaszcza tzw. sumy, lub przy ogłoszeniach dotycz±cych wspólnoty), albo przy innych obrzędach.


Dzisiejsze wypominki, s± kontynuacj± starożytnych dyptyków i maj± podobny sens. Podobnie jak one s± wyrazem miło¶ci i jedno¶ci całego Ko¶cioła: pielgrzymuj±cego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę ¶mierci. Pisz±c imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytuj±c wyrażamy wiarę, że ich imiona s± zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytno¶ci, tak i dzisiaj, zwi±zane s± one z Eucharysti±. Za zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza ¶w.


Trzeba zwrócić uwagę na siłę przyzwyczajenia, na tradycję, kiedy to czytano przez wieki imiona i nazwiska zmarłych. I nie jest to wył±cznie tradycja. Tradycj± jest sposób odprawiania nabożeństwa. Najważniejsza jest modlitwa za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy należnych. Oznacza to uwolnienie z czy¶ćca i wej¶cie do nieba, czyli tego stanu życia, do którego wszyscy wierz±cy zd±żamy.


XXVIII niedziela zwykła

Przełożeństwo jest służb±

z Ewangelii według ¦więtego Marka

Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyj±ć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane."XXVIII niedziela zwykła

Co Bóg zł±czył, tego człowiek niech nie rozdziela Rada dobrowolnego ubóstwa

z Ewangelii według ¦więtego Marka

"Jezus odpowiedział: _Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, w¶ród prze¶ladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym"


XXVII niedziela zwykła

Co Bóg zł±czył, tego człowiek niech nie rozdziela

z Ewangelii według ¦więtego Marka

Wówczas Jezus rzekł do nich: ... "Lecz na pocz±tku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opu¶ci człowiek ojca swego i matkę i zł±czy się ze swoj± żon±, i będ± oboje jednym ciałem. A tak już nie s± dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg zł±czył, tego niech człowiek nie rozdziela".XXVI niedziela zwykła

Unikać okazji do grzechu

z Ewangelii według ¦więtego Marka

... "Je¶li zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j±; lepiej jest dla ciebie ułomnym wej¶ć do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pój¶ć do piekła w ogień nieugaszony. I je¶li twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j±; lepiej jest dla ciebie chromym wej¶ć do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Je¶li twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wej¶ć do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie ga¶nie.".


XXV niedziela zwykła

Druga zapowiedĽ męki i wezwanie do pokory

z Eangelii według ¦więtego Marka

... Potem wzi±ł dziecko, postawił je przed nimi i obj±wszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".XXIV niedziela zwykła

Bóg wspiera swego sługę w prze¶ladowaniach

Bóg wybiera, wspiera i wspomaga swego sługę w służbie i w prze¶ladowaniach. Słucha modlitw człowieka, jest łaskawy, sprawiedliwy i miłosierny. Strzeże ludzi prostego serca, wybawia od nieszczę¶cia. Zapewnia wierz±cych w Niego o życiu wiecznym w krainie żyj±cych. Wzywa swoich wyznawców do żywej wiary, wyrażaj±cej się w uczynkach miłosierdzia. Mówi przez ¶w. Jakuba , że wiara bez uczynków jest martwa. Chrystus jako _Sługa Jahwe_ zapowiada swoj± mękę i ¶mierć. Jezus dzisiaj pyta każdego z nas: za kogo Mnie uważasz, kim dla Ciebie jestem? Wzywa do pój¶cia za Nim- na¶ladowania Go!


XXIII niedziela zwykła

Przejrz± oczy niewidomych i uszy głuchych się otworz±

z Czytania z Księgi proroka Izajasza

"Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić". Wtedy przejrz± oczy niewidomych i uszy głuchych się otworz±."XXII niedziela zwykła

z Eangelii według ¦więtego Marka

... i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewn±trz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodz± złe my¶li, nierz±d, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwo¶ć, przewrotno¶ć, podstęp, wyuzdanie, zazdro¶ć, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym"Gminno - Parafialne Dożynki w CzarnożyłachUroczysto¶ć Naj¶więtszej Maryi Panny Częstochowskiej

Maryja stolic± m±dro¶ci

z Czytania Księgi Przysłów

To mówi M±dro¶ć Boża:
_Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od pocz±tku, nim ziemia powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani Ľródła, co wod± tryskaj±, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, pocz±tek pyłu na ziemi.


Dwudziesta niedziela zwykła

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem

z Eangelii według ¦więtego Jana

Rzekł do nich Jezus: _Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moj± Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


Dziewiętnasta niedziela zwykła

Chleb żywy, który zst±pił z nieba

z Eangelii według ¦więtego Jana

...Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zst±pił z nieba. Je¶li kto¶ spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie ¶wiata


Osiemnasta niedziela zwykła

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łakn±ł

z Eangelii według ¦więtego Jana

...rzekł im Jezus: _Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieli¶cie znaki, ale dlatego, że jedli¶cie chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy...


Siedemnasta niedziela zwykła

Cudowne rozmnożenie chleba

z Eangelii według ¦więtego Jana

Jezus więc wzi±ł chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedz±cym; podobnie uczynił i z rybami, rozdaj±c tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: _Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło_.


Szesnasta niedziela zwykła

Jezus lituje się nad tłumem

z Eangelii według ¦więtego Marka

... i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: _PójdĽcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco_. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.


Czternasta niedziela zwykła

z czytania z Księgi proroka Ezechiela

... Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, aby¶ im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będ± słuchać, czy też zaprzestan± _ s± bowiem ludem opornym _ przecież będ± wiedzieli, że prorok jest w¶ród nich


Trzynasta niedziela zwykła


z Ewangelii według ¦więtego Marka

... Lecz On odsun±ł wszystkich, wzi±ł z sob± tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Uj±wszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: _Talitha kum_, to znaczy: _Dziewczynko, mówię ci, wstań!_ Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwana¶cie lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano je¶ć.


UROCZYSTO¦Ć NARODZENIA ¦W. JANA CHRZCICIELA


z Ewangelii według ¶więtego Łukasza

...Lecz anioł rzekł do niego: _Nie bój się, Zachariaszu; twoja pro¶ba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie rado¶ć i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem ¦więtym. Wielu spo¶ród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały_


Jubileusz 100-lecia OSP Czarnożyły i festyn Kwiaty lata 2018 r.X Niedziela zwykła

Szatan został pokonany
z Ewangelii według ¦więtego Marka

"... i mówił im w przypowie¶ciach: _Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Je¶li jakie¶ królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I je¶li dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Je¶li więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sob± skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim."


Uroczysto¶ci Bożego Ciała 2018 r.Galeria Procesji Bożego Ciała - 2018 r.

Uroczysty Dzień Pierwszej Komunii ¦więtej

Pierwsza Komunia ¦więta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego ¶więta miło¶ci Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komuni± ¶więt± jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywno¶ć dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.Zesłanie Ducha ¦więtego 2018

BYCIE RAZEM- zielone ¶wiatło dla Ducha ¦więtegoWniebowst±pienie Pańskie 2018


Chrystus Pan w niebo wstępuje; niech się wierny lud raduje.
VI Niedziela Wielkanocna - 6 mja 2018 r. - Przykazanie miło¶ci

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miło¶ci mojej! ...Ostatnia niedziela kwietnia to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszaj±cych się po drogach.


Niedziela Dobrego Pasterza, w któr± obchodzimy 55. ¦wiatowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna się tym samym Tydzień Modlitw o Powołania do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego
Profil Wyższego Seminarium Duchownego na Facebook'u
Strona internetowa Wyższego Seminarium DuchownegoCopyright by notoron® Webmaster