Licznik odwiedzin
94804


od dnia 28.02.2018

Pogoda


¦więto ¦więtej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Ucieczka ¦więtej Rodziny do Egiptu


Słowa Ewangelii według ¦więtego Mateusza
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we ¶nie i rzekł:
Wstań, weĽ dziecię i Jego Matkę i uchodĽ do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić
On wstał, wzi±ł w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do ¶mierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: z Egiptu wezwałem Syna mego.
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we ¶nie i rzekł:
Wstań, weĽ dziecię i Jego Matkę i idĽ do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia.
On więc wstał, wzi±ł dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam i¶ć. Otrzymawszy za¶ we ¶nie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.Czwarta Niedziela Adwentu

Jezus urodzi się z Maryi za¶lubionej Józefowi, potomkowi Dawida


Słowa Ewangelii według ¦więtego Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po za¶lubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienn± za spraw± Ducha ¦więtego. M±ż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić J± potajemnie.
Gdy powzi±ł tę my¶l, oto Anioł Pański ukazał mu się we ¶nie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wzi±ć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha ¦więtego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadz± imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wzi±ł swoj± Małżonkę do siebie.Trzecia Niedziela Adwentu

Na Chrystusie spełniaj± się proroctwa


Słowa Ewangelii według ¦więtego Mateusza
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem:
Czy Ty jeste¶ Tym, który ma przyj¶ć, czy też innego mamy oczekiwać?
Jezus im odpowiedział:
IdĽcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskuj±, chromi chodz±, trędowaci zostaj± oczyszczeni, głusi słysz±, umarli zmartwychwstaj±, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zw±tpi we Mnie
Gdy oni odchodzili, Jezus zacz±ł mówić do tłumów o Janie:
Co wyszli¶cie obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołysz±c± się na wietrze? Ale co wyszli¶cie zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich s± ci, którzy miękkie szaty nosz±. Po co więc wyszli¶cie? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: _Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tob±, aby przygotował Ci drogę_. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż onUroczysto¶ć Niepokalanego Poczęcia Naj¶więtszej Maryi Panny

B±dĽ pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tob±


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy po¶lubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł:
B±dĽ pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tob±, błogosławiona jeste¶ między niewiastami
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej:
Nie bój się, Maryjo, znalazła¶ bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca
Na to Maryja rzekła do anioła:
Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
Anioł Jej odpowiedział:
Duch ¦więty zst±pi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też ¦więte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej staro¶ci syna i jest już w szóstym miesi±cu ta, która uchodzi za niepłodn±. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego
Na to rzekła Maryja:
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!
Wtedy odszedł od Niej anioł.Pierwsza Niedziela Adwentu

Potrzeba czujno¶ci w oczekiwaniu na przyj¶cie Chrystusa


Słowa Ewangelii według ¦więtego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Tak było za dni Noego, tak będzie z przyj¶ciem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za m±ż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłon±ł wszystkich, tak również będzie z przyj¶ciem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będ± mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy b±dĽcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domy¶lacie, Syn Człowieczy przyjdzieUroczysto¶ć Jezusa Chrystusa Króla Wszech¶wiata

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili:
Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, je¶li jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówi±c:
Je¶li Ty jeste¶ Królem żydowskim, wybaw sam siebie Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:
To jest Król żydowski
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, ur±gał Mu:
Czyż Ty nie jeste¶ Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas
Lecz drugi, karc±c go, rzekł:
Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę sam± karę ponosisz? My przecież _ sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszn± karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił
I dodał:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Jezus mu odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam ci: Dzi¶ będziesz ze Mn± w raju.XXXIII Niedziela Zwykła

Jezus zapowiada prze¶ladowania swoich wyznawców


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
...Jezus odpowiedział:
Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będ± mówić: _To ja jestem_ oraz: _Nadszedł czas_. Nie pod±żajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw _musi się stać_, ale nie zaraz nast±pi koniec...Obchody ¦więta Niepodległo¶ci 11-11-2019 r.

W dniu 11 listopada 2019 r. mija 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci. W naszym ko¶ciele przed rozpoczęciem Mszy ¦więtej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie przedstawili inscenizację patriotyczn±.
Przedstawienie przybliżyło dzieje Naszej Ojczyzny z okresów niewoli, bohaterskich zrywów powstańczych i odzyskania niepodległo¶ci.
Następnie proboszcz parafii ks. Marek Jelonek odprawił Mszę ¦więt± w intencji Ojczyzny.
Wspólnie wszyscy uczestnicy ¶więta udali się na cmentarz parafialny w Czarnożyłach. Przy pami±tkowym obelisku po¶więconym poległym i zmarłym żołnierzom wojny bolszewickiej, oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza zostały złożone okoliczno¶ciowe wi±zanki i zapalone znicze.
Wszyscy zebrani uczcili pamięć o uczestnikach działań niepodległo¶ciowych chwil± zadumy i modlitw±.

Galeria zdjęć z Obchodów ¦więta Niepodległo¶ci - 2019 r.

XXXII Niedziela Zwykła

Zaproszenie na obchody ¦więta Niepodległo¶ciXXXII Niedziela Zwykła

Uduchowione życie zmartwychwstałych


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdz±, że nie ma zmartwychwstania:
Dzieci tego ¶wiata żeni± się i za m±ż wychodz±. Lecz ci, którzy uznani zostan± za godnych udziału w ¶wiecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będ±, ani za m±ż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mog±, gdyż s± równi aniołom i s± dziećmi Bożymi, będ±c uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstaj±, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa _Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba_. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyj±XXXI Niedziela Zwykła

Nawrócenie Zacheusza


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspi±ł się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
Zacheuszu, zejdĽ prędko, albowiem dzi¶ muszę się zatrzymać w twoim domu
Zszedł więc z po¶piechem i przyj±ł Go rozradowany. A wszyscy, widz±c to, szemrali:
Do grzesznika poszedł w go¶cinę
Lecz Zacheusz stan±ł i rzekł do Pana:
Panie, oto połowę mego maj±tku daję ubogim, a je¶li kogo¶ w czym¶ skrzywdziłem, zwracam poczwórnie
Na to Jezus rzekł do niego:
Dzi¶ zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęłoXXX Niedziela Zwykła

Każdy kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że s± sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowie¶ć:
W pewnym mie¶cie żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludĽmi.
Dwóch ludzi przyszło do ¶wi±tyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stan±ł i tak w duszy się modlił: _Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam_.
A celnik stał z daleka i nie ¶miał nawet oczu wznie¶ć ku niebu, lecz bił się w piersi, mówi±c: _Boże, miej lito¶ć dla mnie, grzesznika!
Powiadam wam:
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższonyXXIX Niedziela Zwykła

Wytrwało¶ć w modlitwie


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowie¶ć o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:
W pewnym mie¶cie żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludĽmi.
W tym samym mie¶cie żyła wdowa, która przychodziła do niego z pro¶b±: _Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!_
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: _Chociaż Boga się nie boję ani z ludĽmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę j± w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie_
I Pan dodał:
Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weĽmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i noc± wołaj± do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weĽmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?XXVIII Niedziela Zwykła -

XIX Dzień Papieski


Wstańcie, chodĽmy!
W tym roku minie 40 lat od I Pielgrzymki ¦w. Jana Pawła II do Ojczyzny. Była to pierwsza w całej historii Polski wizyta papieża w naszej OjczyĽnie. Wizyta niełatwa i zarazem niezwykle doniosła w skutkach
(_) człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego wła¶ciwa godno¶ć, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wył±czać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi
Niech zst±pi Duch Twój!
Niech zst±pi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
Amen.XXVII Niedziela Zwykła

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierno¶ci


Czytanie z Księgi proroka Habakuka
Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy _ a Ty nie wysłuchujesz?
Wołam do Ciebie: Na pomoc! _ a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwo¶ć i przygl±dasz się nieszczę¶ciu?
Oto ucisk i przemoc przede mn±, powstaj± spory, wybuchaj± wa¶nie.
I odpowiedział Pan tymi słowami:
Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nast±pi; a je¶li się opóĽnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierno¶ci.XXVI Niedziela Zwykła

Przypowie¶ć o Łazarzu i bogaczu


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów:
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragn±ł on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanie¶li go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy cierpi±c męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał:
"Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mn± i przy¶lij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu"
Lecz Abraham odrzekł:
"Wspomnij, synu, że za życia otrzymałe¶ swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób _ niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepa¶ć, tak że nikt, choćby chciał, st±d do was przej¶ć nie może ani stamt±d nie przedostaj± się do nas"
Tamten rzekł:
"Proszę cię więc, ojcze, po¶lij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki"
Lecz Abraham odparł:
"Maj± Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchaj±!" "Nie, ojcze Abrahamie" _ odrzekł tamten _ "lecz gdyby kto¶ z umarłych poszedł do nich, to się nawróc±"
Odpowiedział mu:
"Je¶li Mojżesza i Proroków nie słuchaj±, to choćby kto¶ z umarłych powstał, nie uwierz±"XXV Niedziela Zwykła

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus powiedział do uczniów:
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Je¶li więc w zarz±dzaniu niegodziw± mamon± nie okazali¶cie się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Je¶li w zarz±dzaniu cudzym dobrem nie okazali¶cie się wierni, to któż wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!XXIV Niedziela Zwykła

Rado¶ć z nawrócenia grzesznika


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Opowiedział im wtedy następuj±c± przypowie¶ć:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn± z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubion±, aż j± znajdzie? A gdy j± znajdzie, bierze z rado¶ci± na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i s±siadów i mówi im: _Cieszcie się ze mn±, bo znalazłem owcę, która mi zginęła
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie rado¶ć z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj± nawrócenia.XXIII Niedziela Zwykła

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich:
Je¶li kto¶ przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawi¶ci swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dĽwiga swego krzyża, a idzie za Mn±, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chc±c zbudować wieżę, nie usi±dzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrz±c na to, zaczęliby drwić z niego: _Ten człowiek zacz±ł budować, a nie zdołał wykończyć_.
Albo jaki król, maj±c wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usi±dzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysi±cami nadci±ga przeciw niemu? Je¶li nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, je¶li nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniemXXII Niedziela Zwykła

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
...Tak mówił do nich:.
...Lecz gdy będziesz zaproszony, idĽ i usi±dĽ na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: _Przyjacielu, przesi±dĽ się wyżej_. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższonyXXI Niedziela Zwykła

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów


Słowa Ewangelii według ¦więtego Łukasza
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczaj±c i odbywaj±c sw± podróż do Jerozolimy.
Raz kto¶ Go zapytał:.
Panie, czy tylko nieliczni będ± zbawieni?
On rzekł do nich:
Usiłujcie wej¶ć przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wej¶ć, a nie zdołaj±. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stoj±c na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: _Panie, otwórz nam!_, lecz On wam odpowie: _Nie wiem, sk±d jeste¶cie_. Wtedy zaczniecie mówić: _Przecież jadali¶my i pili¶my z Tob±, i na ulicach naszych nauczałe¶_.
Lecz On rzecze: _Powiadam wam, nie wiem, sk±d jeste¶cie. Odst±pcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwo¶ci!_ Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjd± ze wschodu i zachodu, z północy i południa i si±d± za stołem w królestwie Bożym
Tak oto s± ostatni, którzy będ± pierwszymi, i s± pierwsi, którzy będ± ostatnimDożynki Gminno - Parafianle 2019

Zaproszenie na ¦więto plonówXIX Niedziela Zwykła

Gotowo¶ć na przyj¶cie Pana

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza


Jezus powiedział do swoich uczniów:
Niech będ± przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy b±dĽcie podobni do ludzi oczekuj±cych swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczę¶liwi owi słudzy, których pan zastanie czuwaj±cych, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasi±¶ć do stołu, a obchodz±c, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczę¶liwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyj¶ć ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też b±dĽcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domy¶lacie, Syn Człowieczy przyjdzie.XVIII Niedziela Zwykła

Gromadzić skarby przed Bogiem

z Ewangelii według ¦więtego Łukasza


Jezus opowiedział im przypowie¶ć:
Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: _Co tu pocz±ć? Nie mam gdzie pomie¶cić moich zbiorów_. I rzekł: _Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!_
Lecz Bóg rzekł do niego: _Głupcze, jeszcze tej nocy zaż±daj± twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałe¶?_
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u BogaXVI Niedziela Zwykła

Abraham przyjmuje Boga

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wej¶cia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, pod±żył od wej¶cia do namiotu na ich spotkanie.XV Niedziela Zwykła

Miłosierny Samarytanin

Pewien za¶ Samarytanin, wędruj±c, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewaj±c je oliw± i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.XIV Niedziela Zwykła

Pokój królestwa Bożego

Jezus powiedział:
"...Gdy wejdziecie do jakiego¶ domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Je¶li tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; je¶li nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedz±c i pij±c, co będ± mieli: bo zasługuje robotnik na swoj± zapłatę. Nie przechodĽcie z domu do domu. Je¶li do jakiego¶ miasta wejdziecie i przyjm± was, jedzcie, co wam podadz±; uzdrawiajcie chorych, którzy tam s±, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże"XIII Niedziela Zwykła

Postępowanie według ducha daje wolno¶ć

Bracia:
...Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie poż±dania ciała. Ciało bowiem do czego innego d±ży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i st±d nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Je¶li jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.XII Niedziela Zwykła

Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludĽmi

Bracia:
Wszyscy przez wiarę jeste¶cie synami Bożymi _ w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostali¶cie ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekli¶cie się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jeste¶cie kim¶ jednym w Chrystusie Jezusie...Uroczysto¶ć Naj¶więtszej Trójcy

Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu ¦więtym

Dost±piwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskali¶my na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadziej± chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedz±c, że ucisk wyrabia wytrwało¶ć, a wytrwało¶ć _ wypróbowan± cnotę, wypróbowana za¶ cnota _ nadzieję. A nadzieja zawie¶ć nie może, ponieważ miło¶ć Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha ¦więtego, który został nam dany.Niedziela Zesłania Ducha ¦więtego

Strumienie wody żywej

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu ¦więta Namiotów Jezus wstał i zawołał dono¶nym głosem:
"Je¶li kto¶ jest spragniony, a wierzy we Mnie _ niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyn± z jego wnętrza".
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierz±cy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.Uroczysto¶ć Wniebowst±pienia Pańskiego

Uniósł się w ich obecno¶ci w górę

Po tych słowach uniósł się w ich obecno¶ci w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przyst±pili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
"Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieli¶cie Go wstępuj±cego do nieba".Szósta Niedziela Wielkanocna

Duch ¦więty nauczy was wszystkiegoPi±ta Niedziela Wielkanocna

Przykazanie nowe daję wam, aby¶cie się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem....Czwarta Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza

Jezus daje swoim owcom życie wieczneTrzecia Niedziela Wielkanocna

Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołomDruga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyliNiedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2019

Drodzy Bracia i Siostry!

W tych dniach składamy sobie życzenia. Również my kapłani doł±czamy się do tych wszystkich życzeń. Oby ¦więta Wielkanocne były naprawdę radosne, szczę¶liwe i zdrowe. Rado¶ć niech płynie z tego, że Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał. Oby Zmartwychwstały Pan Wam Kochani Parafianie i Mili Go¶cie błogosławił i strzegł Was na drogach codzienno¶ci, oby minęły wszystkie utrapienia i smutki. Szczę¶ć Wam Boże.Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej


Ewangelia Według ¦więtego Łukasza

Jezus przed Piłatemi

E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Pi¶mie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go:

T. Stwierdzili¶my, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jeste¶ Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak. E. Piłat więc o¶wiadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerz±c sw± naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpocz±ł, aż dot±d. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki¶ znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani za¶ i uczeni w Pi¶mie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoj± straż±; na po¶miewisko kazał Go ubrać w l¶ni±cy płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sob± w nieprzyjaĽni.

Jezus ponownie przed Piłatemi

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedli¶cie mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod _ bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic godnego ¶mierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród

E. A był obowi±zany uwalniać im jednego na ¶więta. Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! E. Był on wtr±cony do więzienia za jakie¶ rozruchy powstałe w mie¶cie i za zabójstwo. Piłat, chc±c uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługuj±cego na ¶mierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagaj±c się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich ż±danie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtr±cony do więzienia; Jezusa za¶ zdał na ich wolę.

Droga krzyżowa

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mn±; płaczcie raczej nad sob± i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjd± dni, kiedy mówić będ±: Szczę¶liwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
Wtedy zaczn± wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo je¶li z zielonym drzewem to czyni±, cóż się stanie z suchym?
E. Prowadzono też innych dwóch _ złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszk±, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus za¶ mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz±, co czyni±. E. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucaj±c losy.

Wyszydzenie na krzyżu

Lud za¶ stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, je¶li jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówi±c: T. Je¶li Ty jeste¶ Królem żydowskim, wybaw sam siebie.
E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, ur±gał Mu: I. Czyż Ty nie jeste¶ Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karc±c go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę sam± karę ponosisz? My przecież _ sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszn± karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, powiadam ci: Dzi¶ będziesz ze Mn± w raju.

¦mierć Jezusa

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarn±ł cał± ziemię aż do godziny dziewi±tej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez ¶rodek. Wtedy Jezus zawołał dono¶nym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.
E. Po tych słowach wyzion±ł ducha.


V Niedziela Wielkiego Postu

Od tej chwili już nie grzeszIV Niedziela Wielkiego Postu

Przypowie¶ć o synu marnotrawnymIII Niedziela Wielkiego Postu

Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.II Niedziela Wielkiego Postu

Konkurs na Palmę Wielkanocn±


Regulamin Konkursu _Najpiękniejsza i największa palma wielkanocna_.

 1. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Gminny O¶rodek Kultury w Czarnożyłach oraz Parafia ¶w. Bartłomieja Apostoła w Czarnożyłach
 2. Celem konkursu jest:
  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych zwi±zanych z Niedziel± Palmow± oraz Wielkanoc±;
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowo¶ci ludowej;
  • Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 3. Zadanie konkursowe - Uczestnicy konkursu maj± za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
  TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wst±żka, wydmuszki, bibuła itd.
  Najciekawsze palmy oceniane będ± w 3 kategoriach:
  • I KATEGORIA _ uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  • II KATEGORIA _ uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
  • III KATEGORIA _ Uczniowie klasy VII, VIII oraz III gimnazjum
 4. Warunki udziału:
  • wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej;
  • wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
  • zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
 5. Miejsce i termin składanie prac: do 05 kwietnia 2019 r., GOK w Czarnożyłach
 6. Prace powinny być oznaczone metryczk± mocno przytwierdzon± do palmy, zawieraj±c± następuj±ce informacje: Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), szkoła, klasa.
 7. Ocena prac:
  Do konkursu nie zostan± dopuszczone prace zawieraj±ce elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególno¶ci:
  • gotowe palmy wielkanocne,
  • wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych.
  Oceny prac dokona komisja w dniu 09.04.2019 r. o godz. 9.00. Prace, które otrzymaj± najwięcej głosów zostan± nagrodzone. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 8. Kryteria oceny prac. Oceniaj±ca prace komisja będzie brała pod uwagę:
  • zgodno¶ć z regulaminem konkursu,
  • pomysłowo¶ć i inwencję twórcz± dzieci, młodzieży,
  • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • wielko¶ć i bogactwo użytych materiałów,
  • samodzielno¶ć i estetykę wykonania pracy.
Wyniki konkursu zostan± podane na fb i ogłoszone podczas Niedzieli Palmowej w Ko¶ciele. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców.

II Niedziela Wielkiego Postu

Bóg zawiera przymierze z AbrahamemI Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przebywał w Duchu ¦więtym na pustyni i był kuszonyVIII Niedziela Zwykła

Z obfito¶ci serca mówi± ustaVII Niedziela Zwykła

Przykazanie miło¶ci nieprzyjaciółVI Niedziela Zwykła

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczomV Niedziela Zwykła

Cudowny połów ryb i powołanie apostołówIV Niedziela Zwykła

Hymn o miło¶ciNiedziela 27 stycznia 2019 r.

Pro¶ba o fotografie grobowca na cmentarzu

Niedziela 20 stycznia 2019 r.

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
Niedziela 06 stycznia 2019 r.

Uroczysto¶ć Objawienia Pańskiego

SPOTKAJMY SIĘ NA ORSZAKU TRZECH KRÓLIPosłuchaj Orszakowej Pastorałki


Posłuchaj Orszakowej Fanfary
Archiwum - 2018 r.
Copyright by notoron® Webmaster